برس خط چشم پریسایس اسنس


قیمت: 10000

توضیح:
 برسی ایده آل برای کشیدن خط چشمی دقیق قابل استفاده برای کشیدن خط چشم یا سایه های مرطوب طریقه مصرف: برس را بالای پلک چشم نزدیک مژه قرار دهید و از گوشه داخلی چشم خطی به سمت گوشه خارجی بکشید. از قسمت پهن تر برای کشیدن خط چشم پهن استفاده کنید.
ناموجود